REGULAMIN dla osób korzystających z Basenu „Wodny Świat” w Kudowie Zdroju

 • Basen jest czynny codziennie zgodnie z harmonogramem otwarcia.
 • Do korzystania z basenu mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu wg ustalonego cennika.
 • Grupa pływająca na basenie krytym nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 • Zajęcia na basenie krytym mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup prowadzących zajęcia.
 • Wchodzący na obiekt basenu zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni głównej; zmienić obuwie zewnętrzne na obuwie typu japonki do poruszania się po części mokrej basenu, a po pozostałej części w obuwiu sportowym lub w ochraniaczach obuwie zewnętrzne pozostawić w szatni ogólnej wraz z wierzchnim okryciem
 • Przed wejściem na basen każda osoba powinna starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 • Na hali basenowej obowiązującym strojem jest kostium kąpielowy.
 • Przed wejściem do hali z nieckami basenowymi należy bezwzględnie spłukać stopy środkiem dezynfekującym.
 • Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby:
  • ze znamionami skórnymi wskazującymi na możliwości zakażenia wody
  • chore (nieżyty dróg oddechowych)
  • nietrzeźwe
 • Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 • Za zagubienie lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki, obowiązuje kara w wysokości 50,00zł.
 • Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach
  • pływania z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionek, sygnety itp.
  • spożywania jedzenia w szatniach basenowych
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
  • wnoszenia i spożywania alkoholu (za wyjątkiem baru)
  • używania w hali niecek basenowych z urządzeń elektrycznych np. suszarek
  • zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni
 • Kategorycznie zabrania się:
  • biegania po hali basenowej
  • wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków startowych objętych zakazem (skoki do wody dozwolone są tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora), skoki do wody osób indywidualnych na własną odpowiedzialność.
  • nurkowania w basenach
  • pływania w płetwach
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
  • hałasowania
  • pływania w szkłach kontaktowych
 • Kategorycznie zabrania się pozostawiania bez nadzoru na basenie dzieci nie umiejących pływać.
 • Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 • Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie.
 • W razie niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się opuszczenie basenu.
 • Osoby korzystające z usług basenu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.
 • Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 • Zgodnie z instrukcją producenta ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać dzieci powyżej 10 -ego roku życia.

basen@kudowa.pl