REGULAMIN dla osób korzystających z Basenu „Wodny Świat” w Kudowie Zdroju

 • Basen jest czynny codziennie zgodnie z harmonogramem otwarcia.
 • Do korzystania z basenu mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu wg ustalonego cennika.
 • Grupa pływająca na basenie krytym nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 • Zajęcia na basenie krytym mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup prowadzących zajęcia.
 • Wchodzący na obiekt basenu zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni głównej; zmienić obuwie zewnętrzne na obuwie typu japonki do poruszania się po części mokrej basenu, a po pozostałej części w obuwiu sportowym lub w ochraniaczach obuwie zewnętrzne pozostawić w szatni ogólnej wraz z wierzchnim okryciem
 • Przed wejściem na basen każda osoba powinna starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 • Na hali basenowej obowiązującym strojem jest kostium kąpielowy.
 • Przed wejściem do hali z nieckami basenowymi należy bezwzględnie spłukać stopy środkiem dezynfekującym.
 • Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby:
  • ze znamionami skórnymi wskazującymi na możliwości zakażenia wody
  • chore (nieżyty dróg oddechowych)
  • nietrzeźwe
 • Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 • Za zagubienie lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki, obowiązuje kara w wysokości 50,00zł.
 • Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach
  • pływania z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionek, sygnety itp.
  • spożywania jedzenia w szatniach basenowych
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
  • wnoszenia i spożywania alkoholu (za wyjątkiem baru)
  • używania w hali niecek basenowych z urządzeń elektrycznych np. suszarek
  • zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni
 • Kategorycznie zabrania się:
  • biegania po hali basenowej
  • wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków startowych objętych zakazem (skoki do wody dozwolone są tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora), skoki do wody osób indywidualnych na własną odpowiedzialność.
  • nurkowania w basenach
  • pływania w płetwach
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
  • hałasowania
  • pływania w szkłach kontaktowych
 • Kategorycznie zabrania się pozostawiania bez nadzoru na basenie dzieci nie umiejących pływać.
 • Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 • Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie.
 • W razie niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się opuszczenie basenu.
 • Osoby korzystające z usług basenu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.
 • Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 • Zgodnie z instrukcją producenta ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać dzieci powyżej 10 -ego roku życia.

REGULAMIN

PROMOCYJNY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BASENU „WODNY ŚWIAT” W KUDOWIE ZDROJU

 1. Organizatorem promocji jest Basen „Wodny Świat” sp. z.o.o. KRS 0000142674 z siedzibą w Kudowie-Zdroju, ul. St. Stanisława Moniuszki 2a, tel.74 866 45 02

 2. Biorąc udział w promocji uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin Basenu „Wodny Świat” sp.z.o.o., które dostępne są w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.basenkudowa.pl

 3. Pływalnia oferuje karnety w następujących opcjach:

 • karnet imienny siedmiodniowy bez limitu czasowego w cenie 75 zł, korzystanie z sauny w cenie karnetu.

 • karnet imienny miesięczny bez limitu czasowego w cenie 140 zł, korzystanie z sauny w cenie karnetu

 • bilet jednorazowy dzienny w cenie 35 zł. – ważny w dniu zakupu, sauna w cenie biletu. Bilet jednorazowy upoważnia do wejścia na basen tylko jeden raz i przebywanie na basenie i saunie bez ograniczeń czasowych w godzinach otwarcia obiektu

 1. Karty abonamentowe można nabyć w kasie pływalni po uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł. Kaucja przepada w przypadku zwrotu karty uszkodzonej bądź w przypadku jej zagubienia.

 2. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karnetu imiennego, karnet ten może być zablokowany po zgłoszeniu takiego faktu w kasie obiektu za okazaniem dokumentu tożsamości oraz dowodu zakupu. Wówczas osobie zgłaszającej zostanie wydany nowy karnet obejmujący czas pozostały do końca obowiązywania karnetu (+ kaucja zwrotna).

 3. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu.

 4. Posiadacz karnetu po upływie ważności ma prawo przedłużyć ważność karnetu, wybierając jedną z możliwych opcji i korzystać z niego do końca obowiązującej promocji.

 5. Karnet traci ważność, jeżeli posiadacz karnetu nie przedłuży jego ważności w ciągu 5 dni.

 6. Pływalnia nie zwraca środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

 7. W przypadku przerw w funkcjonowaniu obiektu okres ważności karnetu jest przedłużany o odpowiednią ilość dni.

 8. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektu pływalni podanych w regulaminie dostępnym w kasie i na stronie internetowej www.basen@kudowa.pl

 9. Przy zakupie karnetu użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, wyłącznie w celu korzystania z powyższej promocji.

 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Ewentualne zapytania, reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy zgłaszać w kasie obiektu Basen „Wodny Świat” ul. St. Moniuszki 2a 57-350 Kudowa-Zdrój. Tel.74 866 45 02 w godz. 9.00-15.00.

Promocja obowiązuje od 01 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Basen „Wodny Świat” sp. z.o.o. w Kudowie-Zdroju w celu skorzystania z promocji.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………..

(data, podpis)