REGULAMIN dla osób korzystających z Basenu „Wodny Świat” w Kudowie Zdroju

 • Basen jest czynny codziennie zgodnie z harmonogramem otwarcia.
 • Do korzystania z basenu mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu wg ustalonego cennika.
 • Grupa pływająca na basenie krytym nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 • Zajęcia na basenie krytym mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 • Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup prowadzących zajęcia.
 • Wchodzący na obiekt basenu zobowiązany jest do zmiany obuwia w szatni głównej; zmienić obuwie zewnętrzne na obuwie typu japonki do poruszania się po części mokrej basenu, a po pozostałej części w obuwiu sportowym lub w ochraniaczach obuwie zewnętrzne pozostawić w szatni ogólnej wraz z wierzchnim okryciem
 • Przed wejściem na basen każda osoba powinna starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 • Na hali basenowej obowiązującym strojem jest kostium kąpielowy.
 • Przed wejściem do hali z nieckami basenowymi należy bezwzględnie spłukać stopy środkiem dezynfekującym.
 • Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby:
  • ze znamionami skórnymi wskazującymi na możliwości zakażenia wody
  • chore (nieżyty dróg oddechowych)
  • nietrzeźwe
 • Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 • Za zagubienie lub uszkodzenie paska z kluczykiem do szafki, obowiązuje kara w wysokości 50,00zł.
 • Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach
  • pływania z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionek, sygnety itp.
  • spożywania jedzenia w szatniach basenowych
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
  • wnoszenia i spożywania alkoholu (za wyjątkiem baru)
  • używania w hali niecek basenowych z urządzeń elektrycznych np. suszarek
  • zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni
 • Kategorycznie zabrania się:
  • biegania po hali basenowej
  • wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków startowych objętych zakazem (skoki do wody dozwolone są tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora), skoki do wody osób indywidualnych na własną odpowiedzialność.
  • nurkowania w basenach
  • pływania w płetwach
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
  • hałasowania
  • pływania w szkłach kontaktowych
 • Kategorycznie zabrania się pozostawiania bez nadzoru na basenie dzieci nie umiejących pływać.
 • Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 • Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekunowie.
 • W razie niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się opuszczenie basenu.
 • Osoby korzystające z usług basenu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.
 • Wykupienie biletu wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 • Zgodnie z instrukcją producenta ze zjeżdżalni wodnej mogą korzystać dzieci powyżej 10 -ego roku życia.

REGULAMIN

DOTYCZĄCY KARNETÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BASENU „WODNY ŚWIAT” W KUDOWIE ZDROJU

 1. Administratorem danych jest Basen „Wodny Świat” sp. z.o.o. KRS 0000142674 z siedzibą w Kudowie-Zdroju, ul. St. Stanisława Moniuszki 2a, tel.74 866 45 02

 2. Dokonując zakupu karnetu uczestnik jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin Basenu „Wodny Świat” sp.z.o.o., które dostępne są w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.basenkudowa.pl

 3. Pływalnia oferuje karnety w następujących opcjach:

 • karnet imienny siedmiodniowy bez limitu czasowego w cenie 90 zł, korzystanie z sauny w cenie karnetu.

 • karnet imienny miesięczny bez limitu czasowego w cenie 160 zł, korzystanie z sauny w cenie karnetu

 • bilet jednorazowy dzienny w cenie 40 zł. – ważny w dniu zakupu, sauna w cenie biletu. Bilet jednorazowy upoważnia do wejścia na basen tylko jeden raz i przebywanie na basenie i saunie bez ograniczeń czasowych w godzinach otwarcia obiektu

 1. Karty abonamentowe można nabyć w kasie pływalni po uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł. Kaucja przepada w przypadku zwrotu karty uszkodzonej bądź w przypadku jej zagubienia.

 2. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karnetu imiennego, karnet ten może być zablokowany po zgłoszeniu takiego faktu w kasie obiektu za okazaniem dokumentu tożsamości oraz dowodu zakupu. Wówczas osobie zgłaszającej zostanie wydany nowy karnet obejmujący czas pozostały do końca obowiązywania karnetu (+ kaucja zwrotna).

 3. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu.

 4. Posiadacz karnetu po upływie ważności ma prawo przedłużyć ważność karnetu, wybierając jedną z możliwych opcji i korzystać z niego do końca obowiązującej promocji.

 5. Karnet traci ważność, jeżeli posiadacz karnetu nie przedłuży jego ważności w ciągu 5 dni.

 6. Pływalnia nie zwraca środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu.

 7. W przypadku przerw w funkcjonowaniu obiektu okres ważności karnetu jest przedłużany o odpowiednią ilość dni.

 8. Korzystanie z karnetu jest możliwe w dniach i godzinach pracy obiektu pływalni podanych w regulaminie dostępnym w kasie i na stronie internetowej www.basen@kudowa.pl

 9. Przy zakupie karnetu użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie, wyłącznie w celu umożliwienia skorzystania z usługi.

 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji mają zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Ewentualne zapytania, reklamacje i zastrzeżenia dotyczące promocji należy zgłaszać w kasie obiektu Basen „Wodny Świat” ul. St. Moniuszki 2a 57-350 Kudowa-Zdrój. Tel.74 866 45 02 w godz. 9.00-15.00.

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Basen”Wodny Świat” sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju w celu dokonania zakupu i korzystania z karnetu.

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

basen@kudowa.pl