Amatorska Liga Pływania w Kudowie-Zdroju
REGULAMIN
PROGRAM ZAWODÓW NA 2020/2021 ROK
 
I
ORGANIZATOR
 
Basen „Wodny Świat” sp. z o.o.
 
II
CEL
 
-Propagowanie pływania,
-Wyłonienie najlepszych pływaków na Ziemi Kłodzkiej,
-Propozycja aktywnego wypoczynku dla poprawy osobistej sprawności i własnego zdrowia,
-Dobra zabawa w formie współzawodnictwa rówieśników,
-Promocja miasta Kudowy Zdrój, Basenu „Wodny Świat” sp. z o.o.
 
III
TERMINY
 
25.09 30.10 27.11 11.12 /2020 29.01 26.02 26.03 30.04 28.05 25.06/2021
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów.
 
IV
MIEJSCE
 
Basen „Wodny Świat” sp. z o.o. ul. Stanisława Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa- Zdrój
 
V
KIEROWNICTWO ZAWODÓW
 
Basen „Wodny Świat” sp. z o. o.
 
VI
UCZESTNICTWO
 
1. W zawodach mogą brać udział zawodnicy (uczniowie) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, jak również wszyscy chętni w wieku
powyżej 18 lat bez ograniczeń wiekowych.
2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Karta startowa jest również oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Dla osób niepełnoletnich podpis składa prawny opiekun.
3. Każdy uczestnik (opiekun) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udziału w zawodach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawarte w karcie startowej.
4. Osobno klasyfikowane są kobiety i mężczyźni.
5. Zawodnicy startują na dystansie 50 m stylem dowolnym.
 
VII
KATEGORIE WIEKOWE
 
I – 2015 i młodsi
II – 2014
III – 2012- 2013
IV – 2010 – 2011
V – 2009-2008
VI – 2007-2005
VII – 2004-2001
VIII – 2000-1996
IX – 1995-1991
X – 1990-1986
XI – 1985-1981
XII – 1980- 1970
XIII – 1969-1960
XIV – 1959 i starsi
 
VIII
KONKURENCJE
 
50 m stylem dowolnym .
 
IX
PRZEPISY TECHNICZNE
 
Obowiązują przepisy FINA , obowiązuje prawo jednego startu.
1. Zawody prowadzone są seriami na czas.
2. 19.00-19.15 Rozpływanie, przyjmowanie kart startowych.
3. 19.15- rozpoczęcie zawodów,
4. Start odbywa się na bieżąco wg zgłoszeń,
5. Dopuszczalny jest start w wyścigu innej kategorii wiekowej, wynik zostanie zapisany w odpowiedniej kategorii wiekowej.
 
X
PUNKTACJA
 
1. Punktacja prowadzona jest wg czasów uzyskanych w wyścigach przeliczonych na punkty wg kalkulatora FINA.
2. Niezależnie od stylu pływackiego, uzyskany czas przeliczony będzie według kalkulatora FINA dla stylu dowolnego.
3. Punkty zdobywane są w 10 edycjach. 2 najsłabsze wyniki zostają odrzucone. O kolejności końcowej decyduje suma punktów uzyskanych w 8 edycjach.
4. Warunkiem uwzględnienia zawodnika w klasyfikacji generalnej jest udział w 5 edycjach.
5. Punktacja prowadzona jest osobno dla kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 
XI
NAGRODY
 
1. W klasyfikacji końcowej po 8 edycjach za miejsca I, II i III medale w każdej kategorii oraz puchar za miejsce I.
2. W klasyfikacji końcowej za 8 edycji za miejsca I -VI dyplomy.
3. Dla każdego zawodnika uczestniczącego w 10 edycjach nagrody rzeczowe.
 
XII
ZASADY FINANSOWANIA
 
1. Koszty organizacyjne pokrywa gospodarz zawodów.
2. Opłata startowa w wysokości 15 zł za każdy start i jest uiszczana w kasie basenu.
 
XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Na wszystkich zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA.
2. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzią głównym zawodów.
3. Ewentualny protest – 40 zł (po negatywnym rozpatrzeniu nie podlega zwrotowi).
4. Opiekę medyczną podczas trwania zawodów zapewnia organizator.
5. Każdy uczestnik wypełnia kartę startową podając
Imię, Nazwisko, Klub, rocznik, rekord życiowy w konkurencji 50 m stylem dowolnym.
6. Karta startowa dostępna będzie u organizatora przed startem po sprawdzeni dokonania opłaty startowej.
7. Każdy uczestnik przed pierwszym startem wypełnia oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność. Osobom niepełnoletnim zgodę podpisuje opiekun prawny/rodzic.
 
 
UWAGA
 
Odprawa techniczna przewidziana jest w wyznaczonym przez organizatora miejscu na 15 minut przed czasem startu do pierwszej konkurencji w danej edycji zawodów.