Biuletyn Informacji Publicznej

Dane podstawowe

Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 2a
57-350 Kudowa Zdrój

NIP: 883-17-19-175
REGON: 891449164
KRS: 0000142674


Status prawny:

Spółka Basen „Wodny Świat „ Sp. z o.o. została założona 01 czerwca 2000 r. w
Kudowie-Zdrój i jest zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dziennik zmian
Wpis dokonała: Ewa Paździórko
dnia: 10.01.2021 r.
ostatnia data aktualizacji: 10.01.2021 r.

Struktura organizacyjna spółki

 • Zarząd Spółki (jednoosobowy)
 • Prezes Zarządu
 • Główny Księgowy
 • Brygadzista – konserwator
 • 3 konserwatorów
 • Ratownik wiodący
 • 3 ratowników
 • 4 kasjerów
 • Koordynator prac gospodarczych
 • Obsługa informatyczna (obsługa zewnętrzna)
 • Obsługa prawna (obsługa zewnętrzna)
 • Obsługa dozoru technicznego (obsługa zewnętrzna)

Wpis dokonała: Ewa Paździórko

dnia: 10.01.2021 r.

ostatnia data aktualizacji: 10.01.2021 r.

 

Przedmiot działalności.

 

Działalność obiektów sportowych 93.11.Z.

Wytwarzanie energii 35.11.Z.

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z.

Dziennik zmian

Wpis dokonała: Ewa Paździórko

dnia: 10.01.2021 r.

ostatnia data aktualizacji: 10.01.2021 r.

 

Struktura własnościowa i majątek.

Kapitał zakładowy  wynosi:
16 623 112,00 PLN (słownie: szesnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto dwanaście ).

Dane udziałowców Spółki:

Gmina Kudowa-Zdrój – 100 % udziałów

 

Dziennik zmian

Wpis dokonała: Ewa Paździórko

dnia: 10.01.2021 r.

ostatnia data aktualizacji: 10.01.2021 r.

Organy spółki:

Walne Zgromadzenie:
1.  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

 

Rada Nadzorcza:
1. Adam Ziembiński  -przewodniczący rady
2. Krzysztof Michalak
3. Zbigniew Wnęk

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Wioleta Dąbrowska

 

Dziennik zmian

Wpis dokonała: Ewa Paździórko

dnia: 10.01.2021 r.

ostatnia data aktualizacji: 09.05.2022 r.

Sposób załatwiania spraw:

 

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Interesanci są przyjmowanie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Spółki w Kudowie-Zdroju przy ul. S.Moniuszki 2a.

Kontakt telefoniczny:

Stacjonarny 74 886-45-02,

Komórkowy 798 928 023

Zarząd