Komunikat o stanie jakości wody na pływalni

Informacje o stanie wody* w nieckach basenowych

Obieg

Basen

Sportowy

Basen

Rekreacyjny

Jacuzzi

Ocena parametrów mikrobiologicznych

Data wykonania badań

2019-05-07,

2019-05-07,

2019-05-07,

Ocena parametrów fizykochemicznych

Data wykonania badań

2019-05-07,

2019-05-07,

2019-05-07,

Parametry odbiegające od wymagań 
Działania naprawcze 
Roczna ocena Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Odpowiada wymaganiom

za okres 06.2017 – 01.06.2018

Badania jakości wody dokonane przez SGS Polska Sp. z o.o.

*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

☺ – woda spełnia wymagania

☹ – woda nie spełnia wymagań

😐 – woda warunkowo spełnia wymagania

⌘ – woda w trakcie badań