RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązują przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 art.13 z 04.05.2016) Każdy podmiot prywatny i publiczny przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do zastosowania się do nowych przepisów, w myśl których przetwarzanie owych danych podlega ściślejszej, niż dotychczas, ochronie.

 Prosimy o zapoznanie się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, dla osób których dane dotyczą” oraz „Informacją dla uczestników wydarzeń”. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dla osób których dane dotyczą Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Basen „Wodny Świat” Sp z o.o. (57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Stanisława Moniuszki 2a ); tel. 74 8664 502, e-mail: basen@kudowa.pl, w imieniu którego działa Prezes.

2.Inspektor ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres email: vbiernacik.iod@gmail.com.

 3.Cel przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 – do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4.Wymóg podania danych Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5.Podstawy prawne przetwarzania danych Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

a. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako realizacja zawartej umowy,

b. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla celów wykonywania zadań statutowych Basenu „Wodny Świat” Sp. z o. o. oraz obowiązków

prawnych, c. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej cofnięciem)

 d. 6 ust. 1 lit. f niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi są dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub promocja oferowanych usług.

6. Udostępnianie danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty :

a. firmy wspierające nas w dochodzeniu roszczeń,

b. firmy wspierające obsługę informatyczną c. podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 8. Przysługujące prawa Posiada Pani/Pan prawo do:

 – żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

 – sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

– przeniesienia danych osobowych do innego administratora

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9.Źródło pochodzenia danych  osobowych  zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego.

 10.Zautomatyzowane przetwarzanie danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak bez profilowania.

 Informacja dla uczestników wydarzeń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób których dane dotyczą Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Basen „Wodny Świat” Sp z. o. o.  (57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Moniuszki 2a ); tel. 74 8664 502, e-mail: basen@kudowa.pl, w imieniu którego działa Prezes.

2.Inspektor ochrony danych W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres email: vbiernacik.iod@gmail.com.

3.Cel przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

– do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.Wymóg podania danych Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 5.Podstawy prawne przetwarzania danych Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: e. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako realizacja zawartej umowy,

 f. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla celów wykonywania zadań statutowych Basenu „Wodny Świat” Sp. z. o.o. oraz obowiązków prawnych,

 g. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej cofnięciem)

 h. 6 ust. 1 lit. f niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi są dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub promocja oferowanych usług.

 6. Udostępnianie danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty :

d. firmy wspierające nas w dochodzeniu roszczeń,

 e. firmy wspierające obsługę informatyczną f. podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

8. Przysługujące prawa Posiada Pani/Pan prawo do:

 – żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

 – usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

 – przeniesienia danych osobowych do innego administratora

 – cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.Źródło pochodzenia danych osobowych zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego.

10.Zautomatyzowane przetwarzanie danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak bez profilowania. Informujemy, że w trakcie wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.

Na podstawie art. 81 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2018 r. Dz.U. 2018, poz. 1191), zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza