KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezes Wioletę Dąbrowską (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy w siedzibie przy ul. Moniuszki 2a, 57-350 Kudowa-Zdrój, pod numerem telefonu +48 74 866 45 02 lub za pomocą poczty elektronicznej: basen@kudowa.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych
  • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, elektroniczną 
  • wykorzystywania danych kontaktowych w celach związanych ze świadczonymi usługami wynikających z zawartej umowy świadczenia usług 
  • obsługi reklamacji i skarg jeżeli zostaną złożone 
  • w celach podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony mienia osób przebywających na terenie obiektu

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.

 3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, że Administrator danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne tj. obsługa monitoringu, hosting pocztowy, strony internetowej, system parkingowy, system obsługi basenu, systemy kadrowe, płacowe, rozliczeniowe.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji celu.

 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.