REGULAMIN BASENU „ WODNY ŚWIAT”

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Administratorem obiektu jest Basen „Wodny Świat” ul. Stanisława Moniuszki 2a w Kudowie-Zdroju.

2. Przed zakupem biletu wstępu należy zapoznać się niniejszym regulaminem i bezwzględnie się do niego stosować w trakcie pobytu w hali basenowej.

3. Pływalnia jest obiektem monitorowanym w sposób ciągły. Monitoring wizyjny z zapisami prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów. Nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.

4. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

5. Z pływalni korzystać mogą:

a) grupy – osoby uczące się pływać lub ćwiczące pod opieką instruktora lub nauczyciela posiadającego odpowiednie uprawnienia.

b) osoby indywidualne.

6. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze wymaga zawarcia umowy z Administratorem.

7. Na terenie hali basenowej obowiązuje zakaz:

– palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,

– wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

– spożywania artykułów żywnościowych,

– wprowadzania i przebywania zwierząt,

– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

8. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

9. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych.

10. Opiekun grupy przed wejściem na halę basenową zobowiązany jest o skontaktowanie się z ratownikiem celem zrobienia przez niego instruktażu.

11. Obowiązki instruktorów/opiekunów grup zorganizowanych:

– sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po każdych zajęciach,

– przeprowadzenie grup do holu głównego basenu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,

– wykonanie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczykami do szafek dla członków grupy,

– wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,

– przypomnienie o konieczności umycia ciała przed wejściem na halę basenu,

– kontrola zachowania i utrzymanie dyscypliny w grupie oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia pływalni,

– dopilnowanie umycia ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i wysuszenia włosów, opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,

-zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i ich zwrot w kasie basenu.

– dopilnowanie przestrzegania innych nieujętych w niniejszym regulaminie, a wprowadzonych okresowo nakazów/zarządzeń.

12. Użytkownikom basenu zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zgubienia.

13. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób dorosłych.

14. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z brodzika tylko w specjalnych pampersach wodoodpornych.

15. Po wyjściu z szatni i oddaniu paska z kluczykiem w kasie, wracanie do szatni jest możliwe tylko w obecności osoby i obsługi.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Przed wejściem na teren hali basenowej użytkownicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste klapki basenowe, następnie korzystania z szatni i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zewnętrznym.

2. Strefa naliczania rozpoczyna się od kasy, w której kupuje się bilet wstępu i otrzymuje pasek z kluczykiem do szafki.

3. Wyjście z basenu jest możliwe po uprzednim rozliczeniu w kasie.

4. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.

5. Zabrania się używania kosmetyków w szklanych opakowaniach.

6. Przed wejściem na halę basenową należy obowiązkowo zdezynfekować stopy środkiem dezynfekującym.

7. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem.

8. Z basenu nie wolno korzystać osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla innych uczestników np.:

– chorym na górne drogi oddechowe,

– z chorobami skóry (grzybica ,egzema, liszaje itp.) i nie zagojonymi ranami,

– cierpiącymi na zaburzenia równowagi, padaczkę,

– uczulonym na środki dezynfekujące,

– z niewydolnością układu krążenia.

9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa czy nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.

10. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać ze strefy rekreacyjnej.

11. Na hali basenowej kategorycznie zabrania się:

– biegania,

– skoków do wody z wyjątkiem skoków ze słupków startowych i za zgodą ratownika,

– siadania na linach torowych lub obciążania ich w inny sposób,

– spożywania żywności oraz żucia gumy,

– wszczęcia fałszywych alarmów,

– pozostawiania małych dzieci bez opieki,

– używania dużych gabarytowo dmuchanych sprzętów pływających np. materaców.

– załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,

– wpychania i wrzucania do wody innych uczestników,

– przebywania na terenie pływalni osób postronnych.

12. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.

13. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

1.Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.

2. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 10-go roku życia (według zaleceń producenta).

3. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach i przepychania.

4. Zauważone podczas zjazdu usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi.

5. Osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła, po sprawdzeniu czy w rynnie płynie woda.

6. Po zakończeniu ślizgu należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury.

7. Bezwzględnie zabrania się:

– rozpoczynania ślizgu gdy pali się czerwone światło,

– wykonywania ślizgu w sposób niedozwolony tj. głową w dół,

– wykonywania ślizgu dwóch osób równocześnie,

– zatrzymywania i stawania w zjeżdżalni.

8. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania nie zwalnia z odpowiedzialności za jej nieprawidłowe użytkowanie.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

1. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe (zalecane jest zaciągnięcie opinii lekarza), pełnoletnie oraz dzieci pod opieką rodzica/opiekuna.

2. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

3. W saunie należy siedzieć lub leżeć na osobistym ręczniku kąpielowym, a klapki basenowe zostawić przed wejściem do sauny.

4. Po wyjściu z sauny należy umyć ciało pod natryskiem.

5. Zabrania się:

– dotykania i manipulowania urządzeniami grzewczymi,

– polewania pieca wodą oraz olejkami eterycznymi,

– wnoszenia naczyń, butelek z napojami i wszelkich przedmiotów poza ręcznikiem.

V. ODPŁATNOŚĆ

1. Opłata za wstęp pobierana jest z góry według cennika i nie podlega zwrotowi.

2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu otrzymania paska z kluczykiem do chwili zwrotu w kasie przy rozliczeniu.

3. Korzystanie z sauny jest wliczone w cenę biletu.

4. Faktury za usługi świadczone przez Basen „Wodny Świat” można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych.

5. W przypadku zgubienia paska z kluczykiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 złotych.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.

2. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

3. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

4. Basen „Wodny Świat” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.

5. Basen nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.

6. Nieznajomość regulaminu i zasad użytkowania sauny i zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń.

7. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu Basenu „Wodny Świat”.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2020, poz.287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin korzystania z Basenu „Wodny Świat” dla grup zorganizowanych

1. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpieczeństwa i przyjemnego spędzania czasu w naszym obiekcie, nieodzowne jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego wychowawców i opiekunów.

2. Grupa pływająca na pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

3. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

4. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych. Korzystanie z innych zbiorników wodnych oraz zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratowników.

5. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z obiektów pływalni.

6. W czasie pobytu na terenie pływalni, opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

7. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

8. Opiekun grupy przed wejściem na halę basenową zobowiązany jest o skontaktowanie się z ratownikiem celem zrobienia przez niego instruktażu.

9. Opiekunowie grup jeśli nie wchodzą do wody a tylko pilnują grupy wchodzą na halę basenową bezpłatnie.

10. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są do przebrania się w strój kąpielowy lub sportowy.

11. Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:

– sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po każdych zajęciach

– przyprowadzenie grup do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni

– załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobraniem pasków z kluczami dla członków grupy

– pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami

– wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami

– przypomnienie grupie o możliwości lub konieczności skorzystania z sanitariów i toalet

– wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenów

– dopilnowanie umycia ciała przez uczestników zajęć, starannego wytarcia się i wysuszenia włosów oraz opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych

– zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i ich zwrot w kasie basenu

12. Dopilnowanie przestrzegania innych nieujętych w niniejszym regulaminie, a wprowadzonych okresowo nakazów/zarządzeń.

13. Grupy bez prowadzącego zajęcia nie będą wpuszczane na pływalnię.

14. Grupa ma obowiązek podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2020, poz.287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin korzystania z sauny

 1. Z sauny należy korzystać nago lub w stroju bawełnianym.

 2. W saunie należy siedzieć lub leżeć na osobistym ręczniku kąpielowym, a klapki basenowe zostawić przed wejściem do sauny.

 3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

 4. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

 5. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

– chore na serce,

– z nadciśnieniem, po udarach,

– z chorobami naczyń krwionośnych,

– ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych,

– z gorączką,

– chore na tarczycę,

– chore na padaczkę (epilepsja),

– małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji.

 1. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe ( zalecane jest zaciągnięcie opinii lekarza),pełnoletnie oraz dzieci pod opieką rodzica/opiekuna.

 2. Po wyjściu z sauny należy umyć ciało pod natryskiem .

 3. W saunie zabrania się :

– dotykania i manipulowania urządzeniami grzewczymi

– polewania pieca wodą oraz olejkami eterycznymi

– wnoszenia naczyń ,alkoholu, butelek z napojami i wszelkich przedmiotów poza ręcznikiem

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2020, poz.287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin kręgielni

I Część ogólna
 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, b) przebywania zwierząt, c) wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 1. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
 2. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
 3. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
II. Zasady korzystania z kręgielni
 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do regulaminu użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
 5. Zakaz wchodzenia na tory.
 6. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu)
 7. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 8. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 9. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka (sweet) powinna być niewidoczna.
 11. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 12. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
a)  wchodzenia na elementy konstrukcyjne, b) dotykania  i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, c) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych, d)  spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu, e)  niszczenia wyposażenia, urządzeń, f)   zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 2. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 13 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.  Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
 4. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Basen „Wodny Świat” sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 6. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 7. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 8. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 9. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.
III. Odpowiedzialność i kary
 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Basen „Wodny Świat” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel można odebrać u pracowników basenu.
 3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Basen „Wodny Świat” sp. z o. o. nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 4. Basen „Wodny Świat” sp. z o. o. zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za rzucenie, w seep lub rzut na wyłączonym torze.
 5. Doprowadzenie do złamania seep-a jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.
 6. Basen „Wodny Świat” sp. z o. o. nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń upoważnionego personelu
IV.  Rezerwacja torów bowlingowych 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego. 2. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin). 3. Nieobecność osoby rezerwującej 15 min przed ustaloną godziną powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru. 4. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji. 5. Basen „Wodny Świat” sp. z o.o. nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2020, poz.287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN SALI BILARDOWEJ

I Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym na Basenie „Wodny Świat” sp. z o.o. w Kudowie- Zdroju
 2. Osoby korzystające z sali bilardowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Sala bilardowa czynna jest codziennie w godzinach otwarcia basenu.
 4. Na salę bilardową nie będą wpuszczane osoby wskazujące na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm przyzwoitego zachowania. W razie niestosownego zachowania, obsługa pływalni ma prawo wyprosić klienta bez zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Osoba korzystająca ze stołu do gry odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub działania mającego na celu wyrządzanie szkód i zobowiązuje się do ich pokrycia. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążani będą rodzice lub prawni opiekunowie.
II Koszty obciążenia
 1. 900zł– uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany (np. oblanie ciemnym napojem lub celowe uszkodzenie),
 2. 50zł– uszkodzenie bili,
 3. 150zł – zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia (np. wylanie nawet niewielkiej ilości napoju na sukno itp.),
 4. 100zł– zamierzone uszkodzenia kija,
 5. w szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje kierownictwo Pływalni.
 6. Osoby dopuszczające się kradzieży lub niszczenia mienia na terenie Sali bilardowej i obiektu będą obciążone finansowo za powstałe szkody.
 7. Uznaje się, iż osoby korzystające z sali bilardowej zapoznały się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptują.
III Zasady korzystania z sali bilardowej
 1. Do korzystania ze sprzętu do gry uprawnione są osoby, które uiściły odpowiednią opłatę.
 2. Opłaty za korzystanie ze sprzętu pobierane są według obowiązującego cennika w Kasie Pływalni.
 3. Zobowiązuje się osoby korzystające z usług Sali bilardowej do zgłaszania pracownikom obiektu jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem gry.
 4. Podczas gry użytkownicy zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie spowodować wypadku.
 5. Zniszczenie sprzętu z winy grającego zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy.
 6. Zabrania się: uderzania bilami w trójkąt, uderzania bilami w pojemnik na bile, uderzania bil nieprawidłową częścią kija, wybijania bil poza stół, uderzania bil podczas toczenia się, uderzania bil przez więcej niż jedną osobę w jednej „akcji”, siadania na stole bilardowym, spożywania posiłków nad stołem bilardowym, stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stole bilardowym, stawiania sprzętu do gry na podłodze, wymachiwania kijami.
 7. Sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce, z którego został pobrany.
 8. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy grającego lub winy osób trzecich.
IV Rezerwacja sali bilardowej
 1. Rezerwacje Sali bilardowej mogą być zgłaszane osobiście lub telefonicznie od numerem telefonu: 74 8664 502
 2. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie powoduje zwolnienie rezerwacji.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2020, poz.287 ze zm., oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.